به منظوررفاه حال مشتریان و سهولت در انتخاب سایز صحیح کفش کتونی برآن شدیم با توجه به قالب متفاوت کفش از روش اندازه گیری مقیاس سانتی مترروش ژاپنی استفاده نماییم.